Виртуална Библиотека

МОДЕЛ НА УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

Свалете PDF  - 5,5 MB
 

Настоящият модел залага на добрите идеи, креативността и потенциала на учителя. Важно е припомнянето, че образователният процес е двустранен и доброволен. Съвременното обучение разчита на това ученикът да достига сам до знанието, с помощта на учителя, който обаче не му поднася всичко наготово. Тази тенденция е осъществима при едни по-олекотени и оптимизирани учебни програми, нещо, което на този етап не е налично. Практическото обучение дава възможност на ученика да се легитимира пред другите чрез своите самостоятелни решения.

Припомнихме, че ако учениците придобият опит в приемането на другия, различния, те ще могат по-лесно да откриват себе си в различни ситуации, което ще ги направи по-устойчиви в житейските им решения. Беше изтъкнато, че ситуациите, пред които са изправени учителите често идват извън училище. Това е не просто поредно предизвикателство, но е и част от новата роля на образователните институции, които ще възпитават в надеждно и креативно мислене, прилагайки разнообразни средства, за които се изисква компетентност и подготвеност. Ако ученикът придобие усещане за успех, ще се чувства пълноценен в живота си, а и ще пожелае да се информира повече за нещата, които го вълнуват.

Една от последните трансгранични инициативи на ОУ „Христо Смирненски”, гр. Генерал Тошево е проектът: „Иновативни практики и услуги в образованието“, по програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България. Водеща организация по проекта е ОУ „Христо Смирненски“, а партньор училище „Адриан В. Радулеску“ (1-8 клас) – град Мурфатлар, Румъния.

Проектът е насочен към развитие на партньорството между двете училища, за да се подобри образователната среда и повиши качеството на образованието, чрез обмен на добри практики и развитие на иновативни методи и дейности. Идеята е чрез извънкласните и извънучилищни дейности да се задържат децата в училище, да се мотивират чрез създаване на положителна нагласа към учебния процес, както и да се насърчат да общуват чрез съвместните изяви между две крайгранични училища. Модернизиране на материално-техническата база и осигуряване на позитивна подкрепяща среда за обучение и възпитание са част от резултатите, които се очакват, заедно с използването на иновативни технологии, с фокус върху интерактивното обучение.

 

Script logo
Иновативни практики и услуги в образованието