Партньори

Проект "Иновационни практики и услуги в образованието"

 

Проектът е насочен към развитие на партньорството между ОУ "Христо Смирненски" от Генерал Тошево и училище „Адриан В. Радулеску“ от град Мурфатлар, за да се подобри образователната среда и повиши на качеството на образованието, чрез обмяна на добри практики и развитие на иновативни методи и дейности. Възстановяване на позициите на училищата в извънкласните и извънучилищни дейности и задържане на децата в училище чрез мотивация и създаване на положителна нагласа към учебния процес. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца обучаващи се в двете училища. Модернизиране на материално-техническата база и осигуряване на позитивна подкрепяща среда за обучение и възпитание. Използване на иновативни технологии, с фокус върху интерактивното обучение. Обзавеждане и оборудване на два кабинета – по природни науки и езиков кабинет. Създаване на многофункционално пространство за публични изяви на учениците и срещи с родители, участък за работа на учители.

За постигането на целите на проекта ще бъдат проведени следните дейности: семинари, кръгли маси, открити уроци, методически разработки, уеб-сайт „виртуална библиотека“, съвместен училищен вестник, учебни лагери за ученици в България и Румъния и др.

Основно училище "Христо Смирненски" е най-голямото централно училище в община Генерал Тошево. Училището обучава 326 ученици, а 32% - малцинство - предимно роми. Освен в Генерал Тошево в училището се обучават студенти от 10 околни села. Училището "Адриан В. Радулеску" обучава 540 ученици, от които около 10% са татари и 15% роми.

Резултати на проекта:

Разработени училищна стратегия и ръководство за методически дейности и примери за най-добри практики за превенция на отпадането от училище. Повишена квалификация и компетентност на учителите и родителите. Модернизиране на училищната среда и образователна интеграция на децата.

Повишаване на интензивността на сътрудничеството между двете образователни институции, което ще се отрази позитивно училищата в Генерал Тошево и Мурфатлар чрез следните инструменти:

- Съвместна стратегия и практически насоки за намаляване на отпадането от училище.

- съвместни обучения на учители и родители и трансфер на добри практики

- съвместни дейности за интеграция на децата в мултикултурна среда.

• Създаване на иновативни информационни и образователни продукти.

Дейностите по проекта ще подобрят способностите и ефективността на образователните институции чрез разработването, трансфера и прилагането на иновативни социални и образователни услуги. Те ще допринесат за създаването на модел за публичен мониторинг с участието на родителите.

 

Script logo
Иновативни практики и услуги в образованието